Sankcie v oblasti BOZP časť. 1

Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 1 Pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. : Komu Povinnosť Paragraf Výška sankcie Zamestnávateľovi Dodržiavanie: – pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so[…]

Prejsť na začiatok