Sankcie v oblasti BOZP časť. 2

Sankcie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci časť. 2 Poriadkové pokuty v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. : Komu Povinnosť Paragraf Výška sankcie Zamestnancom zamestnávateľa a osobám oprávneným robiť právne úkony za zamestnávateľa alebo fyzickej osobe, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom – umožniť voľný vstup do priestorov a na pracoviská[…]

Prejsť na začiatok