Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov

Opakované školenia a AOP u obsluhy motorových vozíkov Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Predmetná novela, okrem iných ustanovení, upravila znenie poslednej vety § 7 ods. 4 zákona (Oboznamovanie a informovanie zamestnancov) vypustením slov „… a ostatné predpisy…“. Zmenou zákona […]

Prejsť na začiatok