Na stiahnutie

RSS Aktuality z Slovensko.sk
 • Náhradné výživné 2. apríla 2020
  Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou, že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.
 • Ako poukázať 2 % z daní? 2. apríla 2020
  Poukazovanie podielu zaplatenej dane je určené len pre verejnoprávne neziskové organizácie, a teda prijímateľom nemôžu byť fyzické osoby, podnikateľské subjekty, rozpočtové a príspevkové organizácie, cirkev a záujmové združenia.
 • Ako postupovať v prípade, že sa stránka Ústredného portálu verejnej správy nezobrazuje korektne? 2. apríla 2020
 • Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1. apríla 2020
  Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej „zákon"). Týmto zákonom sa ustanovujú miestne dane a miestne poplatky, ktoré môže ukladať mesto, obec alebo vyšší územný celok. Miestny poplatok ukladá mesto alebo obec (správca […]
 • Podpora podnikania v zahraničí 30. marca 2020
Prejsť na začiatok